Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

 

 

 

G O D Z I N K I

 

 

Treść modlitw mszalnych

dostosowana do tekstów hymnów

 

 

 

            Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zostały ułożone z końcem XV wieku. Podzielono je podobnie, jak dzieliły się pacierze kapłańskie zwane Godzinami Kanonicznymi. Stąd nazwa „Godzinki”. Stolica Święta zatwierdziła Godzinki w roku 1615. Doskonały przekład polski drukowano w roku 1616. Ani autor, ani tłumacz Godzinek nie są znani.

 

 

NA JUTRZNIĘ

 

Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę świętą,

zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,

a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu

i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, i zawsze, i ninie,

niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Zawitaj Pani świata, niebieska królowo,

Witaj Panno nad panny, gwiazdo porankowa.

Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,

Pani, na pomoc świata spiesz się, zbaw nas z złości.

Ciebie Monarcha wieczny od wieków Swojemu

Za Matkę obrał Słowu jednorodzonemu,

przez które ziemi okrąg i niebo ogniste,

i powietrze, i wody stworzył przeźroczyste.

 

Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie

bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

 

V. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko.

R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

         Święta Maryjo, królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna Swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz Święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu niech będą dzięki.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie

     Boże niech odpoczywają w pokoju.    

R. Amen.

 

NA PRYMĘ

 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,

a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu

i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, i zawsze, i ninie,

niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Zawitaj Panno mądra, Domie poświęcony,

siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,

pierwej święta w żywocie matki niż zrodzona.

Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych

drzwiami,

nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami.

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,

bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

 

V. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.

R. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się:

         Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie

    Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA TERCJĘ

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,

a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu

i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, i zawsze, i ninie,

niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Witaj, Arko Przymierza, tronie Salomona,

tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.

Tyś krzak Mojżeszów, boskim ogniem gorejąca,

Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.

Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,

Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy

pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.

Który Ciebie za Matkę obierając sobie,

chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

 

V. Ja mieszkam na wysokościach.

R. A tron mój w słupie obłoku.

 

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:

         Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie

     Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA SEKSTĘ

 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,

a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu

i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, i zawsze, i ninie,

niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,

Tyś raj aniołów, pałac wstydu panieńskiego.

 

Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,

o palmo cierpliwości, o cedrze czystości.

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,

święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.

Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,

wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

 

V. Jak lilia między cierniem.

R. Tak przyjaciółka moja między córkami

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

         Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę objawień w Lourdes wspominamy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie

     Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

NA NONĘ

 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,

a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu

i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, i zawsze, i ninie,

niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona

Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.

Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,

przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.

O mężna białogłowo, Judyt wojująca,

od niewoli okrutnej lud swój ratująca.

Rachel ożywiciela Egiptu nosiła

nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

 

V. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja,

R. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie powstała.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się:

         Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie

     Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

NA NIESZPORY

 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,

a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu

i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, i zawsze, i ninie,

niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,

z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało.

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,

niewiele od aniołów jest on umniejszony.

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,

w Poczęciu Swym jak złota zorza światłem sieje.

Miedzy cierniem lilija kruszy łeb smokowi,

piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

 

V. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość

     nieustająca.

R. I jako mgła okryła wszystką ziemię.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

 

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

         Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

 

R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie

     Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

NA KOMPLETĘ

 

Niech nas Syn Twój, o Pani, do Siebie nawróci,

a Swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,

a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu

i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, i zawsze, i ninie,

niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,

gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.

Niepokalana, czystsza niźli aniołowie,

po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.

O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,

o jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.

Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,

niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

 

V. Jak olej wylany, o Maryjo, imię Twoje.

R. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się:

         Wszechmogący Boże, okaż pomoc Twojemu ludowi, aby oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, Matce Miłosierdzia, za Jej wstawiennictwem uzyskał Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie

     Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

OFIAROWANIE GODZINEK

 

Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie

te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie,

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,

a przy śmierci nam słodką Opiekunką była

I u Syna Swojego łaskę uprosiła,

Głód, mór, wojnę i ogień od nas oddaliła.

 

V. Tać to różdżka, w której ani pierworodnej

     ani uczynkowej winy skaza nie postała.

     W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była.

R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna

   porodziła.

 

Módlmy się:

         Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi Swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do Siebie pozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.